KOG

Privatumo politika

Šiose Privatumo nuostatose aprašoma, kaip renkame, tvarkome, saugome ir perduodame Jūsų asmens duomenis, kuriuos renkame jums registruojantis į mokymus (kursus, seminarus, paskaitas, konferencijas ar kt., toliau bendrai – Mokymai) mūsų interneto svetainėje http://koginstitutas.lt/ ir juose dalyvaujant. Suprantame asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl gerbiame ir saugome savo klientų ir kitų duomenų subjektų (toliau – duomenų subjektai) privatumą ir asmens duomenis.

Informacija apie Jūsų duomenų valdytoją:

UAB „KOG Institutas“, juridinio asmens kodas 304737179, buveinės adresas Algirdo g. 38, Vilnius, interneto svetainės adresas http://koginstitutas.lt/, el. pašto adresas info@koginstitutas.lt.

Kokiu tikslu ir kokiais teisiniais pagrindais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jums registruojantis į mokymus (kursus, seminarus, paskaitas ir kt.) mūsų interneto svetainėje http://koginstitutas.lt/ ir juose dalyvaujant renkame ir toliau tvarkome Jūsų asmens duomenis remdamiesi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. Toliau pateikiame informaciją apie tai, kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome, tvarkymo tikslus ir pagrindus.

Dalyvavimo mūsų Mokymuose ar kituose renginiuose tikslais gali būti tvarkomi tokie Jūsų asmens duomenys:

– asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys: mobilaus telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, kiti identifikatoriai). Šiuos duomenis tvarkome tam, kad galėtume su Jumis susisiekti organizuojant Mokymus, kuriuose dalyvaujate, ir išduoti Mokymų baigimo pažymėjimus; tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas;
– su darbo patirtimi susijusi informacija. Šiuos duomenis tvarkome tam, kad galėtume parengti Mokymų programą, atsižvelgiant į Jūsų poreikius; tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas;
– Jūsų nuotraukos, kurios gali būti daromos Mokymų ar kitų renginių metu. Šiuos duomenis tvarkome viešai skelbiant informaciją (pvz.: mūsų Facebook paskyroje) apie įvykusius mūsų organizuotus Mokymus ar kitus renginius; tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, teisėtas mūsų interesas pristatyti savo vykdomą veiklą;
– Jūsų video, kurie gali būti daromi Mokymų metu, siekiant su Mokymų medžiaga supažindinti kitus Mokymų dalyvius, kurie fiziškai nedalyvavo Mokymuose; video medžiaga yra įkeliama į privatų (viešai neprieinamą) mūsų youtube kanalą; tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, teisėtas Mokymų dalyvių interesas susipažinti su Mokymų medžiaga, jei dėl tam tikrų priežasčių jie negalėjo fiziškai dalyvauti Mokymuose. Nesutikus dėl asmens duomenų tvarkymo dalyvavimo mūsų Mokymuose ar kituose renginiuose tikslais, negalėsite dalyvauti Mokymuose ar kituose renginiuose.

Tiesioginės rinkodaros ir reklamos tikslais gali būti tvarkomi tokie Jūsų asmens duomenys:

asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys: mobilaus telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, kiti identifikatoriai), išklausytų mokymų istorija. Šiuos duomenis tvarkome specialių pasiūlymų, reklaminės ir kitos informacijos, susijusios su mūsų veikla formavimui; teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, taip pat mūsų teisėtas interesas pristatyti savo teikiamas paslaugas. Jūs turi teisę bet kuriuo metu nesutikti dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, susisiekdamas su mumis el. paštu info@koginstitutas.lt. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ir reklamos tikslais nėra privalomas ir gali būti duodamas pasirinktinai.

Dalyvavimo Alumni programoje tikslais gali būti tvarkomi tokie Jūsų asmens duomenys:

asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys: mobilaus telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, kiti identifikatoriai). Šiuos duomenis tvarkome Alumni duomenų bazės administravimo, aktualios informacijos alumnams teikimo ir renginių alumnams organizavimo tikslais; teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, taip pat teisėtas mūsų interesas pristatyti savo teikiamas paslaugas. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo dalyvavimo Alumni programoje tikslais tikslais nėra privalomas ir gali būti duodamas pasirinktinai. Kokiais atvejais perduodame Jūsų asmens duomenis? Turime teisę įstatymų numatyta tvarka pasitelkti trečiuosius asmenis Jūsų asmens duomenų tvarkymui, pavyzdžiui, susijusias įmones (Inspired UM/ UAB „Inspired Communications“), kai jos atsakingos už tam tikrų funkcijų, būtinų pasiūlymų Jums pateikimui, vykdymą, IT specialistus, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjus, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjus, duomenų centrų, prieglobos (serverių) ir debesijos paslaugų teikėjus, reklamos, žiniasklaidos planavimo, viešųjų ryšių ir renginių organizavimo paslaugas teikiančias įmones, trumpųjų SMS žinučių siuntimo paslaugas teikiančias įmones ir pan.

Kaip ilgai saugome Jūsų asmens duomenis?

Mes saugosime Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose numatytas ilgesnis saugojimo terminas.
Asmens duomenis ir kitą informacija, tvarkomą dalyvavimo mūsų Mokymuose tikslais saugome ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo paskutinių organizuotų Mokymų, kuriuose dalyvavote.
Asmens duomenis, tvarkomus tiesioginės rinkodaros ir reklamos tikslais, saugome ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo paskutinių Jūsų išklausytų Mokymų.
Tuo atveju, jei dalyvaujate KOG Instituto Alumni programoje, Jūsų asmens duomenys (asmeniniai duomenys ir išklausytų mokymų istorija) yra tvarkomi ir saugomi iki tol, kol pateikiate mums rašytinį prašymą (pvz.: el. paštu) Jūsų asmens duomenų tvarkymą nutraukti.

Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu info@koginstitutas.lt.

Privatumo nuostatų keitimas

Pasiliekame teisę keisti šias Privatumo nuostatas. Pranešimas apie šių Privatumo nuostatų pakeitimus arba papildymus bus skelbiamas svetainėje www.koginstitutas.lt.